Sisältö

Sisältö

Kertaus ja sanasto

Osa pankeista on nykyään täyden palvelun finanssitaloja, jotka tarjoavat laajan valikoiman erilaisia rahoituksen varainhallinnan ja vakuuttamisen palveluja.

Pankkien keskeisin tehtävä on hieman yksinkertaistaen talletusten vastaanottaminen ja luottojen myöntäminen, eli rahan kanavoiminen sijoittajilta ja säästäjiltä luotonottajille.

Pankkitoiminta jakautuu tukku- ja vähittäispankkitoimintaan.

Tietotekninen kehitys on muuttanut pankkitoimintaa nopeasti. Tärkein pankkien tulonlähde on korkokate, eli korkotuottojen ja korkokulujen erotus. 

Vakuuttaminen perustuu suurten lukujen lakiin: riski voidaan tasata jakamalla se suuren ryhmän kesken. Tämä aiheuttaa jaksottamisongelman vakuutusyhtiöiden tulojen ja menojen kohdistamisessa.

Vakuutukset jaetaan yksityisvakuutuksiin ja sosiaalivakuutuksiin.

Finanssitoimintaa ohjaavat lainsäädäntö sekä alan yleiset ohjeistukset. Valtaosa sääntelystä tulee EU:sta. Pankkien toimintaa valvotaan sekä kansallisella että Euroopan Unionin tasolla.

Sanasto

Raha- ja pääomamarkkinat: Rahoitusmarkkinat, joiden välityksellä kanavoidaan kansantaloudessa syntyviä säästöjä rahoistusylijäämäisiltä tahoilta alajäämäisille tahoille. Rahamarkkinoilla tarkoitetaan lyhytaikaisia (alle vuosi) rahoitusvälineitä, pääomamarkkinoilla pitkäaikaisia.

Vähittäispankkitoiminta: Kotitalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten maksupalvelu-, talletus-, luotto- ja säilytystarpeiden hoitaminen.

Tukkupankkitoiminta: Kaupankäynti raha- ja arvopaperimarkkinoilla sekä investointipankkitoiminta.

Investointipankkitoiminta: Arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, arvopaperikauppaan sekä yrityskauppojen rahoitukseen liittyvä toiminta, osa tukkupankkitoimintaa.

Monetarisoituminen: Taloudellisen toiminnan siirtyminen luontaistaloudesta rahatalouteen.

Korkokate: Korkotuottojen ja korkotulojen erotus sekä leasingtoiminnasta saatu kate.

Korkomarginaali: Talletusten ja luottojen korkoprosenttien välinen ero.

Yksityisvakuutus: Vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan solmimiin sopimuksiin perustuva vakuutus, jonka sisältöä ei kontrolloida laeilla.

Sosiaalivakuutus: Julkisen vallan toimenpitein järjestetty vakuutus sosiaalisten riskien varalta.

Keskinäinen yhtiö: vakuutusyhtiö, jossa vakuutuksenottajat ovat omistajia yrityksessä.

Jaksottamisongelma: Vakuutustoiminnassa tulot saadaan ensin ja menot syntyvät myöhemmin.

Rahanpesu: Toiminta, jonka tavoitteena on rikoksella hankitun omaisuuden alkuperän häivyttäminen.