Sisältö

Sisältö

Digitalisaatiosta finanssialalla

Finanssipalveluita on alettu digitalisoimaan ja tämän myötä palvelut tavoittavat yhä laajemman asiakaskunnan. Finanssipalveluiden digitalisoimista edesauttaa nykyinen kuluttajasukupolvi, joka on jo tottunut muun muassa mobiiliin käyttöliittymään. Nykyisen kuluttajasukupolven on varsin helppo omaksua uusia sovelluksia ja palveluita nopeasti sekä ennakkoluulottomasti.

Automaation lisääntymisen sekä tekoälyn kehittymisen myötä myös palvelut, jotka aikaisemmin eivät ole olleet koko asiakaskunnan saatavilla, saadaan kaikille asiakkaille tarvittaessa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi sijoitusneuvonta. Kun palvelut digitalisoidaan, kasvaa myös tietojenkäsittelykapasiteetti, mikä mahdollistaa palveluiden kohdentamisen yhä yksilöidymmin.

Finanssiteknologia muuttaa nykyisiä markkinarakenteita sekä finanssialan toimijoiden liiketoimintamalleja. Finanssiala on ollut aikojen saatossa hyvin suljettu liiketoimintaympäristö. Erilaisten draivereiden vuoksi kilpailu finanssialalla on avautumassa eri toimijoille.  Finanssialalle tulee esimerkiksi uusia ulkopuolisia startup-yrityksiä sekä globaaleja teknologiayrityksiä. Isoista teknologiayrityksistä esimerkiksi Apple on lähtenyt mukaan finanssialan murrokseen. Apple on kehittänyt muun muassa Apple pay -lähimaksupalvelun, joka toimii Suomessa yhteisyössä Nordean ja St1 energiayhtiön kanssa. Vuoden 2018 alussa voimaan astuva uusi maksupalveludirektiivi mahdollistaa Apple Pay:n käytön myös muiden pankkien asiakkaille. Nämä uudet toimijat haastavat finanssialan perinteiset toimijat.

Toimialan murrokseen vaikuttavat myös osaltaan finanssialalla kiristynyt sääntely, muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä jatkuva teknologian kehitys.

Digitalisaation riskit

Finanssiala toimii luottamusbisneksessä. Alalla toimiminen edellyttää kuluttajien ja toimijoiden luottamusta keskenään. Luottamuksesta nauttivat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja arvopaperivälittäjät. Luottamukseen ovat vaikuttaneet valvonta, toimijoiden vakavaraisuus- ja menettelytapavaatimukset. Tulevaisuuden FinTech-toimialan tulee nauttia myös luottamuksesta.

Digitalisaatioon liittyy myös kyberriskejä, esimerkiksi tietomurrot ovat yleistyneet finanssialalla. Rikollisuus on siirtymässä sinne minne kuluttajat ja toimijat menevät eli verkkoon. Tietoturvapanostuksia edellytetään kaikilta toimijoilta sekä alalla jo toimivilta, alalle tulevilta (myös startup) yrityksiltä että kuluttajilta. Lisäksi tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset nousevat esille, kun esimerkiksi big dataa aletaan hyödyntää finanssialalla laajemmin.

Finanssi-innovaatioiden seurantaa on viime vuosina kehitetty EU-tasolla. Myös Finanssivalvonta on ollut aktiivisesti tässä työssä mukana. Vielä finanssialalla ei tunnisteta kaikkia riskejä liittyen uusiin palveluihin ja toimintamalleihin. FinTech-toimialan kehittyessä on tärkeää, että uudet toiminnot eivät poista rahoitusjärjestelmän riskejä näkymättömiin.