Sisältö

Sisältö

Säästämisen ja sijoittamisen perusteet

Säästöjen ja sijoitusten kasvamiselle on ratkaisevaa, missä suhteessa varat jaetaan korkosijoituksiin ja osakkeisiin. Korkosijoitusten mielletään olevan usein turvallisia sekä tuotoltaan maltillisia. Korkosijoittamisen tutuimpia muotoja ovat erilaiset säästö- ja määräaikaistalletukset, joita pankit tarjoavat. Korkosijoitusten tuotto sekä riskitaso vaihtelevat erilaisissa korkosijoituksissa samoin, kuin muissakin omaisuusluokissa. Korkosijoituksilla tavoitellaan varojen säilymistä ja kohtuullista sekä säännöllistä tuottoa. Osakesijoituksilla taas pyritään nostamaan säästöjen tai sijoitusten tuottoja, koska osakkeet ovat kokemuksen ja rahoitusteorian mukaan pitkällä tähtäimellä tuottavin vaihtoehto. Toisaalta osakkeisiin sijoitettaessa on myös varauduttava siihen, että sijoitettu pääoma voidaan menettää joko osittain tai pahimmassa tapauksessa kokonaan. Korko- ja osakesijoitusten osuuden valintaan vaikuttavat kunkin henkilökohtainen suhtautuminen riskinottoon ja arvioitu säästö- tai sijoitusaika.

Sijoittamista voi harjoittaa, joko aktiivisesti tai passiivisesti. Passiivisella sijoittamisella tarkoitetaan sellaista lähestymistapaa sijoittamiseen, missä sijoituksia tehdään jonkun ennalta määritetyn valinnan pohjalta. Yleisin passiivinen sijoitusmuoto on indeksirahastot, joissa rahastojen varallisuus sijoitetaan aina indeksin mukaisesti. Aktiivisella sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, jossa analysoidaan eri sijoituskohteita ja niiden tuotto-odotuksia sekä pyritään valitsemaan rahaston sijoituspolitiikkaan parhaiten sopivat kohteet. Passiivinen sijoittaminen on halpaa, sillä sijoituspäätökset tehdään mekaanisesti. Se sopii hyvin esimerkiksi osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Toisaalta aktiivisella sijoittamisella voidaan päästä parempaan tuottoon ja/tai pienempään riskiin .

 

- Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä: Korkeampi tuotto -odotus on mahdollista vain korkeammalla riskillä. Korkea tuotto-odotus vaatii suurempaa riskinottoa. Mitä korkeampi tuotto on tavoitteena, sitä suurempi riski on otettava. Yleinen määritelmä riskille onkin epävarmuus tulevista tuotoista. Hyvätuottoista ja riskitöntä vaihtoehtoa ei ole olemassa.