Sisältö

Sisältö

Työntekijän lakisääteinen eläkevakuutus TyEL

Yksityisen puolen työsuhteet vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Työ tehdään työsuhteessa
  • Työntekijä on 17-67 vuotias
  • Samalta työnantajalta saadut ansiot ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 58,19 € (v.2017)

Työnantajaa pidetään sopimustyönantajana, jos tällä on vähintään yksi vakituinen työntekijä tai työnantajan työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat ylittävät tietyn euromääräisen rajan. Raja tarkistetaan vuosittain ja vuonna 2017 se oli 8334 euroa. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, työnantajaa pidetään tilapäisenä työnantajana.

Sopimustyönantajan tulee tehdä vakuutussopimus valitsemansa työeläkelaitoksen kanssa. Tilapäinen työnantaja voi järjestää eläketurvan valitsemassaan työeläkelaitoksessa tekemättä vakuutussopimusta maksamalla työeläkevakuutusmaksut kuukausittain valitsemalleen työeläkevakuutusyhtiölle. Maksun voi hoitaa esimerkiksi palkka.fi -palvelussa. Maksut pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

TyEL on otettava kuukauden kuluessa ensimmäisestä palkanmaksusta. Työnantajan vastuulla on vakuutuksen ottaminen ja ansioiden ilmoittaminen. Työntekijän kansalaisuudella ei ole merkitystä TyEL:n kannalta. Suomessa tehty työ vakuutetaan yleensä Suomessa.

  • Esimerkiksi: Jos työntekijän ensimmäinen palkanmaksu on 15.1., tulee TyEL ottaa viimeistään 31.2.


Sopimustyönantajan maksu riippuu työnantajan koosta ja eläkevakuutusyhtiön asiakashyvityksestä. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 % (2018).Suurilla työnantajilla maksuun vaikuttavat myös yrityksen työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. 

Sopimustyönantaja voi ilmoittaa työntekijöiden ansiot joko kuukausittain tai kerran vuodessa tammikuussa. Vuosiilmoitustekniikan valinnut työnantaja arvioi työntekijöidensä vuotuisen palkkasumman ja maksaa tämän perustella TyEL-maksut ennakkona. Lopullinen maksu lasketaan seuraavana keväänä vuosilaskennassa, kun työnantaja on ilmoittanut työntekijöiden toteutuneet ansiot. Kuukausi-ilmoitustekniikan valinnut työnantaja ilmoittaa kuukausittain työntekijöiden jo toteutuneet ansiot ja maksaa niistä TyEL-maksun. Tilapäisen työnantajan tulee ilmoittaa vakuutusmaksun perusteena olevat työansiot ja maksaa niiden mukainen lopullinen vakuutusmaksu ansioiden maksamiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. 

Tilapäisen työnantajan maksu on 25,1% palkasta. Työnantaja maksaa koko työeläkevakuutusmaksun, mutta työntekijät osallistuvat eläketurvansa kustantamiseen myös itse. Vakuutusmaksut ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa.

Työntekijän eläkevakuutusmaksut vuonna 2017:
17-52 vuotiaat        6,15 %
53-62 vuotiaat        7,65 %
63-67 vuotiaat        6,15 %