Sisältö

Sisältö

Vakuutusten tarjontaa ja tietosuojaa koskeva uusi sääntely

Vakuutusten tarjontaa tulee koskemaan uusi sääntely 1.10.2018 alkaen. Se pohjautuu EU:n direktiiviin koskien vakuutusten tarjontaa (Insurance Distribution Directive). Direktiivi yhtenäistää  EU-jäsenvaltioiden sääntelyä koskien vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista. Sääntely koskee kaiken tyyppisiä toimijoita, jotka tarjoavat vakuutuksia, esimerkiksi vakuutusyhtiöt, vakuutusedustusta harjoittavat pankit ja muut asiamiehet sekä vakuutusmeklarit.

Vaikka direktiivin yhtenä päätavoitteena oli edistää kuluttajansuojaa ja siksi nostaa vähimmäissääntelyn tasoa, suuri osa säännöksistä koskee lisäksi myös yritysasiakkaille tapahtuvaa tarjontaa.

Uusi vakuutusten tarjontaa koskeva laki kokoaa yhteen kaikkia vakuutuksentarjoajia koskevaa elinkeino-oikeudellista sääntelyä. Laissa on säännökset asiamiesten ja meklarien rekisteröinnistä, kaikkien vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ammatillisista vaatimuksista, tiedonantovelvoitteista ja muista myynnin menettelytavoista, kuten eturistiriitojen hallinnasta, sijoitusvakuutusten tarjontaan liittyvistä erityisistä vaatimuksista, vakuutusten kehittämisen ja elinkaaren aikaisesta tuotehallintaprosessista sekä toimijoiden valvonnasta. Vakuutusyhtiöitä ja asiamiehiä koskevat täydennetyt tiedonantovelvoitteet ovat edelleen keskeisiltä osin vakuutussopimuslaissa. Keskeisiä asioita uudessa sääntelyssä ovat:ntitavoitteet ja palkitsemisjärjestelyt, jotka kannustavat suosittelemaan jotain muuta kuin asiakkaan tarpeisiin sopivaa vakuutusta. Kuluttajamyynnissä ns. ”kytkykaupat” kielletään. Asiakkaan on voitava ostaa vakuutus, palvelu tai tavara erikseen ilman, että sopimukseen liitetään muita osia. 

  • Kaikkien vakuutusten tarjontaan osallistuvien henkilöiden ammatillista pätevyyttä ja osaamista koskevat edellytykset tarkentuvat. Osaamista on myös pidettävä jatkuvasti yllä.
  • Säännökset myyntitavoitteista ja palkitsemisjärjestelyistä, jotka kannustavat suosittelemaan jotain muuta kuin asiakkaan tarpeisiin sopivaa vakuutusta. Läpinäkyvyyttä lisätään ja erityisesti sijoitusvakuutusten myynnissä pyritään estämään eturistiriitojen syntymistä.
  • Vakuutusten kehittämisen ja elinkaaren aikainen tuotehallintamenettely
  • Vahinkovakuutustuotteille yhtenäistetty vakiomuotoinen avaintietoasiakirja, joka on annettava muiden tietojen lisäksi.

Uusi tietosuojasääntely

Tietosuoja-asetuksen uudistus (General Data Protection Regulation) vaikuttaa myös vakuutusalaan ja alalla toimijoihin. Uudistuksen tarkoituksena on vastata teknologian kehityksen ja globalisaation tuomiin haasteisiin koskien henkilötietoja. Uuden tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojen käsittelyä. Uudistuksen myötä henkilötietoasetuksen laiminlyönnistä seuraa entistä kovemmat sanktiot.

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita. Täten tietosuoja-asetus koskee myös vakuutusyhtiöitä, eritoten siinä mielessä, että vakuutusyhtiöt käsittelevät arkaluonteisia henkilötietoja. Uudistettuun tietosuoja-asetukseen liittyy muun muassa henkilötietojen käsittelyn arviointi, tietosuojaperiaatteiden toteuttaminen, riskiperusteinen lähestymistapa, vaikutusten arviointi ja ennakkokuuleminen sekä rekisteröidyn oikeudet. Tulevaisuudessa rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus käsittelyn rajoittamiseen.