Sisältö

Sisältö

Kertaus ja sanasto

Vakuutettavissa olevan riskin tulee olla rahallisesti arvioitavissa, äkillinen ja arvaamaton sekä todennäköisyydeltään ja vahinkotiheydeltään arvioitavissa. Lisäksi monien tulee olla alttiina samalle riskille. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja arvioida riskit sekä valita sopivimmat riskienhallintakeinot. Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa onnettomuuden tapahduttua kaikkien osapuolten henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen aineelliset vahingot. 

Työnantajaa koskevia lakisääteisiä työntekijöiden vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, tapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutusmaksu. Joillakin aloilla työnantaja velvoitetaan hankkimaan myös työntekijän ryhmähenkivakuutus.
Yrittäjän tulee huolehtia itse omasta vakuutusturvastaan. Yritys voi vakuuttaa saataviaan, käyttöomaisuuttaan, irtaimistoaan, rahaa ja arvopapereita sekä vaihto-omaisuuttaan. Muita yleisiä yritysvakuutuksia ovat vastuuvakuutus, keskeytysvakuutus sekä oikeusturvavakuutus. 

- Maksupromille: Tapaturmavakuutuksen riskimaksuun vaikuttava maksukerroin, joka riippuu työn tapaturma- ja ammattitautiriskistä.

- Työttömyysvakuutusmaksu: Lakisääteinen maksu, josta palkansaaja maksaa osan. Työnantaja huolehtii maksun perimisestä ja sen tilittämisestä vakuutusyhtiölleen.

- Ryhmähenkivakuutus: Vakuutus, jonka tarkoituksena on turvata perheen toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Pakollinen joidenkin alojen työnantajille.

- Luottovakuutus: Vakuutus, joka turvaa yrityksen myyntisaatavat sekä suojaa yritystä ostajan maksukyvyttömyyden tai – haluttomuuden aiheuttamilta tappioilta.