Tulevaisuuden osaamistarpeet

Teknologian nopea kehitys johtaa vuosi vuodelta enemmän työpaikkojen automatisointiin, eli myös työntekijöiden osaamistarpeet ovat jatkuvassa kehityksessä. Teknologian kehittyessä ja automatisoinnin lisääntyessä samalla myös työtavat muuttuvat. Työpaikkoja kuolee sukupuuttoon ja siksi tulevaisuuden osaamistarpeiden tiedostaminen on elintärkeää. Työnantajat sopeutuvat muutoksiin ja osaavat vaatia uusia taitoja työntekijöiltä päivä päivältä enemmän. Jokaisen työntekijän täytyy sisäistää, että töissä tulee jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta, sekä valmistautua tulevaisuuden työtehtäviä varten. Parhaiten sopeutuvat ja menestyvät työntekijät ovat ne, jotka pysyvät kehityksessä mukana. 

Lähitulevaisuuden osaamistarpeet

Lähitulevaisuuden tärkeimmät osaamistarpeet ovat suurimmaksi osaksi kognitiivisia taitoja ja ihmistaitoja. Joustavuus, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus, johtaminen ja yhteistyö ovat kaikki välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa, vaikka tulevaisuuden toimialat ovatkin teknologiaan painottuneita. Tasapaino ihmisten ja koneiden välillä on tärkeä säilyttää. Ihmistaidot nousevat tutkimuksissa jatkuvasti korkeimmalle, vaikka koodaus ja ohjelmointi onkin entistä relevantimpaa. Työnkuva on myös murrosvaiheessa, tulevaisuuden työntekijöistä jo vuonna 2025 on arviolta 50% freelancertyöntekijöitä. Tämä tarkoittaa yhtiöille ja työnantajille sitä, että alan työnkuvia ja prosesseja tulee muuttaa. Yhtiöt ovat myös muutospaineen alla. Jos yhtiö ei ole valmis muuttumaan työvoiman muuttuessa, jää yhtiö kehityksestä jälkeen. Dynaamisempi yhtiö ja työpaikka vetää puoleensa parhaat osaajat. Tulevaisuuden osaamistarpeista on puhuttu jo vuosikymmeniä ja tämän hetken käsitykset muuttuvat uusien innovaatioiden mukana. Sopeutumis- ja oppimiskyky ovat ne avaintekijät, jotka eivät muutu vuosien varrella. 

Edellä mainitut asiat pätevät myös tulevaisuuden finanssialaan. Joustavuus, oppiminen, luovuus, yhteistyö ja vuorovaikutus sekä alalle ominaiset asiat, kuten sopeutuminen tulevaisuuden työnkuvaan sekä verkkopalveluiden kehittymisen ennakointi ja ideointi, ovat kaikki varteenotettavia taitoja. Tulevaisuuden ammattitaitoisimmat ihmiset ovat sopeutumiskykyisiä, nopeita ja joustavia oppijoita. Finanssialan ollessa murrosvaiheessa, ihmiset ja ihmistaidot ovat se avaintekijä, joka nousee esiin. Ihmisiin tulee panostaa enemmän ja enemmän tulevaisuudessa, koska ihmisten osaamiset ja taidot kehittyvät jatkuvasti. 

Osaaminen työmarkkinoilla

Työmarkkinoilla tarvittavat taidot ovat muutoksessa. Lisäksi muutos on nopeaa ja se tarkoittaa, että yksittäisten työntekijöiden ja työnhakijoiden on osallistuttava jatkuvaan ja elinikäiseen oppimiseen, jotta he voivat säilyttää työpaikkansa tai maksimoida työllistymismahdollisuutensa. Yrityksillä on suuri vastuu uudelleenkouluttautumisesta, koska sen täytyy osata tunnistaa tarvittavat osaamiset ja tarpeet työtehtäviin liittyen. Yrityksien on liitettävä jatkuva oppiminen ja uudelleenkouluttautuminen osaksi strategiaa, jossa pohditaan organisaation sisäisiä oppimis- ja koulutusmalleja työntekijöille. Poliittisilla päättäjillä on myös luonnostaan olennainen vastuu oppimisesta ja kouluttamisesta. Tavoitteena on tarjota nykyiselle työvoimalle oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia, jotka tukevat talouskasvua sekä parantavat yhteiskunnan joustavuutta. Teknologisen nopean muutoksen ja kehityksen aikana, on päättäjien syytä pohtia, mitä koulutustekniikoita tarjota tulevan sukupolven työntekijöille. 

Maailmanlaajuinen muutos työelämässä

Maailmanlaajuisesti katsottuna ihmisten on vaikeampaa saavuttaa hyvä ja vakaa elämäntilanne, koska maailmassa näkyy merkkejä siitä, että tuloerot ovat laajentumassa sekä epätasa-arvo lisääntyy. Tämän taustalla on työn muuttuva luonne, joka herättää esimerkiksi taloudelliseen vakauteen sekä merkitykselliseen työhön liittyviä huolenaiheita. On hyvin yleistä, että työhön liittyvät muutokset koetaan yleensä aluksi ennemmin uhkaavina kuin mahdollisuuksina. OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) teettämässä tutkimuksessa, yksi neljästä aikuisesta vastasi, että nykyinen taitomäärä ei vastaa työtehtävien edellyttämää vaatimustasoa. Lisäksi työpolut, jotka aikaisemmin tunnistettiin turvallisiksi, kannattavaksi ja palkitseviksi ovat vanhentuneet, tai ne ovat menettämässä säilyvyytensä sekä merkityksensä. 

Teknologia ja osaaminen

Yritykset investoivat erittäin paljon uusiin ja älykkäisiin teknologioihin, joista saatavat hyödyt vaikuttavat tuottavuuteen ja prosesseihin. Vastaavasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja niihin liittyviin suunnitelmiin yritykset ovat investoineet vähemmän kuin uusiin teknologioihin. Koneet eivät syrjäytä ihmistä täysin jokaisesta tehtävästä. Tulevaisuudessa ihmiset tulevat työskentelemään yhdessä älykkäiden koneiden tai ohjelmien kanssa, joten yritysten tärkeänä tehtävä on kartoittaa tarvittavat osaamiset uusien teknologioiden suhteen. Jos ei ole osaavaa henkilöstöä, on erittäin vaikeaa päästä tavoitteisiin. 

Uuden asian oppiminen ei tapahdu nopeasti, mutta seuraava kuvio esittää kolmivaiheisen tavan siitä mistä voi aloittaa, kun yhdistetään uusi teknologia ja henkilöstö. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan tarvittavat kehityskohteet uuden teknologian suhteen ja asetetaan ne tärkeysjärjestykseen. Henkilöstön osaamis- ja taitotaso on myös tarkistettava ja arvioitava. Toinen vaihe on täsmäyttäminen. Jokainen yksilö on erilainen ja jokaisella on erilaiset lähtökohdat, kun tarkastellaan halukkuutta, taitoja sekä kykyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan räätälöityjä oppimismalleja. Kolmas vaihe liittyy oppimiskokemukseen. Tarkoituksena on luoda innovatiivinen oppimiskokemus, jossa voidaan käyttää digitaalisia oppimisjärjestelmiä, esimerkiksi VR (Virtual Reality) tai AR (Augmented Reality) teknologiaa.

Teknologian ja henkilöstön yhdistäminen yhdeksi työvoimaksi.

Kokonaisuudessaan tulevaisuuden osaamistarpeet ovat yksinkertaisia ymmärtää, mutta salaisuus menestymiseen työmarkkinoilla on ennustaa seuraavia osaamistarpeita ja vaatimuksia. Jos jokainen tietää mitä taitoja tämän hetkisillä markkinoilla tarvitaan, on jo liian myöhäistä oppia kyseisiä taitoja. Oman osaamisen kehittäminen tulee tapahtua oman työnkuvan trendien ja innovaatioiden mukana. Myös työnantajien täytyy jatkuvasti tiedostaa alati muuttuvaa työnkuvaa ja sopeutua siihen.