Sisältö

Sisältö

Pankkien tehtävät

Pankkien keskeisenä tehtävänä on yksinkertaisesti esitettynä talletusten vastaanottaminen ja luottojen myöntäminen sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Näin kotitalouksien ja muiden toimijoiden säästöt kanavoituvat investointeihin. Lisäksi pankkien tehtäviin kuuluvat maksuliikennepalvelut sekä sijoitus- ja varallisuudenhoitopalvelut. Tämän lisäksi pankit toimivat aktiivisesti raha- ja pääomamarkkinoilla, eli ostavat, myyvät ja välittävät erilaisia rahoitusinstrumentteja. Talletuspankeilla on poikkeuksellinen asema, sillä vain talletuspankeilla on oikeus ottaa vastaan yleisön talletuksia. Tallettajien saamisten turvaamiseksi talletuspankin on kuuluttava talletussuojarahastoon.

Suomessa pankkien rooli erityisesti kotitalouksien asuntorahoituksen luotottajana on merkittävä ja Suomessa asuntojen rahoitus onkin hoidettu pääasiassa pankkien tai kiinnitysluottolaitoksien kautta. Pankit ja muut luottolaitokset myöntävät luotot suoraan kotitalouksille tai asunto-osakeyhtiöille. Useissa muissa maissa asuntojen ostoa rahoittavat vielä suuremmassa määrin kiinnitysluottolaitokset. Niiden varainhankinta hoidetaan joukkovelkakirjamarkkinoilla. Syyt erilaisiin järjestelmiin ovat viranomaissäädöksissä ja historiassa. Asuntolainojen lisäksi pankit myöntävät kotitalouksille muun muassa kulutusluottoja ja opintolainoja.

Pankkien tuotot ja kulut

Pankin merkittävin ja vakain tulonlähde on vieläkin korkokate, joka syntyy korkotuottojen ja korkokulujen erotuksesta. Kuitenkin muiden tuottojen ja korkokatteen välinen ero on kaventunut huomattavasti. Korkokatteeseen vaikuttaa keskeisesti korkomarginaali eli pankkien luotto- ja talletuskorkojen välinen ero. Korkokatteen lisäksi pankit saavat muita tuottoja maksuliikenteen hoitamisesta, toimitusmaksuista ja palkkioista, arvopaperikaupasta, valuutanvaihdosta sekä takaustoiminnasta.

Luottokorot seuraavat lähes yhteneväisesti markkinoiden korkotason muutoksia, sillä pankkien luotoista valtaosa on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin, kuten euriboreihin ja primekorkoihin. Talletuskorkoihin yleisen korkotason muutokset eivät vaikuta niin nopeasti, sillä talletusten koroista merkittävä osa on kiinteitä.

Muihin tuottoihin lasketaan pankkien omistamien arvopapereiden myyntivoitot, joten muiden tuottojen määrissä saattaa olla suuria vuosittaisia vaihteluita. Pankkien palkkiotuottojen merkitys on kasvanut maksuliikenteen, luotonannon ja arvopaperitoiminnan ja omaisuudenhoidon tuottojen lisääntymisen myötä. Pankkien tuloilla rahoitetaan pankkien toimintaa, maksetaan korvausta omistajien sijoittamalle pääomalle sekä katetaan luottotappiota. Palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kuluista on noin puolet. Muita kuluja ovat esimerkiksi rahahuoltoon, tietotekniikkaan ja markkinointiin liittyvät menot.

Liiketoiminnan kasvaessa myös pankkien kulut ovat kasvaneet. Pankkien kulujen kasvuun ovat vaikuttaneet mm. digitalisaation myötä tehdyt investoinnit. Pankkien tehokkuus kulu-/tuottosuhteella mitattuna on kuitenkin kansainvälisestikin tarkasteltuna säilynyt hyvällä tasolla.