Artificial Intelligence - Tekoäly on todellista

Artificial Intelligence tunnetaan lyhenteenä AI. Se on tekoälyyn pohjautuva tietojenkäsittelyjärjestelmä, joka pyrkii ihmismäiseen ajatteluun. Tietokone tai ohjelma käsittelee alustoille varastoitua tietoa, jonka perusteella ne oppivat, tekevät päätelmiä sekä korjauksia. Näiden tuloksena on tietomalleja. Valtavien tietomäärien analysointi, käsittely ja niistä tehdyt päätelmät vievät ihmisiltä paljon aikaa ja energiaa. Tämän takia on jo olemassa sekä myös jatkuvasti kehitetään AI-teknologiaa, jotta tiedonkäsittelystä saataisiin tehokkaampaa ja nopeampaa. AI-teknologialla tulee olemaan suuri vaikutus finanssialaan ja kehitykseen lähes kaikilla sen osa-alueilla.

Tulevaisuudessa rahoitusalalla erityisesti pankit ottavat AI-teknologian käyttöönsä. Noin 51% prosenttia pankeista kertoo tekevänsä tulevaisuudessa merkittäviä investointeja AI-teknologian käyttämiseen. AI-teknologiaa voidaan hyödyntää muun muassa petosyritysten ennakoimiseen ja tunnistamiseen, chatbottien ja virtuaalisten avustajien käyttöön asiointitilanteiden helpottamiseksi, luottoriskiarviointeihin, hinnoitteluun, palveluiden kohdentamiseen sekä työvoiman tuottavuuden mittaamiseen. AI-teknologian avulla voidaan myös esimerkiksi tuottaa sijoitusneuvoja antavia palveluita, jotka antavat neuvoja hyödyntäen maailmanlaajuisesti markkinoita seuraavaa koneälyä. AI-teknologian uskotaan tulevaisuudessa muuttuvan tehokkaimmaksi tavaksi asiakkaiden hankkimisessa. Myös tekoälyyn perustuvia itsestään kehittyviä algoritmeja pidetään tulevaisuuden pankkialan ydinasiana. Seuraavan viiden vuoden aikana AI-ohjatuilla analyyseillä yhdessä blockchain-teknologian kanssa odotetaan olevan suurimmat vaikutukset pankkien toimintaan digitalisoitumisen saralla.

AI-teknologia on parhaillaan yleistymässä finanssialalla asiakaspalveluiden käytössä. Nykypäivänä asiakkaat ovat rutiininomaisessa vuorovaikutuksessa AI-teknologian kanssa. AI-teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalisissa avustajissa tai chatboteissa, jotka helpottavat asiakkaiden asioimista palveluissa ja samalla toimivat yhdistävänä tekijänä teknologian hyväksymiselle jokapäiväisessä käytössä elämässä. Teknologian tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta, vähentää ihmisten asiakaspalvelukustannuksia ja nopeuttaa asiakaspalvelutilannetta. Vaikka tekniikka ei pysty vielä toteuttamaan kaikkia asiakaspalvelijoiden tehtäviä, monet kuluttajapyynnöt ovat hyvin yksinkertaisia, ja niitä voidaan käsitellä nykyisissä AI-teknologioissa ilman ihmisen avustusta. Henkilökohtaistaminen on myös AI-teknologian valtava etu asiakaskokemuksessa. Nykyaikaiset asiakkaat odottavat, että tarjoukset on räätälöity juuri heidän tarpeidensa mukaisiksi. Yksilöllisten kokemusten luominen on kuitenkin vaikeaa ja aikaa vievää ihmiselle. AI-teknologian avulla voidaan tarkkailla miljoonien tiedon lähteiden avulla sitä, miten asiakkaalle saadaan luotua henkilökohtaisempi kokemus. Yksi parhaista esimerkeistä on Spotify, joka käytti tietoja yli 100 miljoonasta asiakkaastaan luodakseen houkuttelevan mainoskampanjan. Spotify käytti AI-teknologiaa lajittelemaan tietoja ja korosti joitain ainutlaatuisim-pia asiakastrendejä mainostauluissa ympäri maailmaa.

Chatbot

Chatbot on tekoälyllä toimiva asiakaspalvelija. Chatbot näkyy ihmisille esimerkiksi yritysten verkkosivuilla olevana chat-palveluna, mikä keskustelee ja ohjaa asiakasta oikeaan suuntaan tai suoraan ongelmanratkaisuun. Asiakaspalvelussa käytettävä chatbot voi muuttaa päivit-täiset tehtävät yksinkertaisiksi komennoiksi ja tehostaa yritysten palveluita. Monet yritykset ovat luoneet tehtäviä olemassa oleville virtuaaliedustajille ja chatboteille. Tämän avulla asiakaspalvelu saadaan tehokkaaksi sekä laadukkaaksi, mikä tuo lisäarvoa brändille. Asiakkaan keskustellessa chatbotin kanssa säästetään yritysten henkilöstöresursseja. Chatbotin kysyessä oikeanlaisia kysymyksiä ja vastaamalla dialogiin nopeasti, saadaan asiakas pidettyä tyytyväisenä sekä johdateltua hänet oikealle asiakaspalvelijalle ilman tarvetta työntekijän panokselle.

Seuraava kuvio esittää prosessin siitä, mitä vaiheita ja tapahtumia asiakkaan ja chatbotin välillä on. Chatbotin tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään palveluita ja tietoa oikeista paikoista. Tekoälyllä toimiva chatbot ensin analysoi ja käsittelee asiakkaan viestin, jonka jälkeen vastaus tulee RPA:n (Robotic Process Automation) kautta. Työntekijän tehtävänä on tarkistaa käydyt keskustelut asiakkaan ja chatbotin välillä, jotta prosessia voidaan kehittää jatkuvasti ja oikeiden vastauksien osumatarkkuutta parantaa.

AI-teknologialla on todennäköisesti suurin vaikutus finanssialaan lähitulevaisuudessa noin viiden vuoden aikana. Ihmismäiseen ajatteluun tähtäävää teknologiaa hyödynnetään finanssialalla pääsääntöisesti tiedon analysoimisessa ja sitä kautta monessa eri tehtävässä, kuten aikaisemmissa kappaleissa on esitetty. AI-teknologian hyödyntäminen finanssialalla on vielä alkuvaiheessa, mutta sen on arvioitu yleistyvän tulevaisuudessa nopeasti, koska siihen inves-toidaan valtavasti. Finanssialan toimijoiden kannalta on erittäin tärkeää investoida AI-teknologiaan, josta voi parhaimmillaan seurata huomattava kilpailuetu muihin finanssimarkkinoiden toimijoihin nähden sen tehokkuuden vuoksi.