Sisältö

Sisältö

Finanssialan tulevaisuudennäkymät

Muuttuvan toimintaympäristön myötä finanssialalla saattaa tapahtua suuriakin muutoksia lähitulevaisuudessa. Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja globalisaatio, vaikuttavat pankkien ja vakuutusyhtiöiden toimintaan Suomessakin. Maksuliikkeestä ja finanssitoiminnasta tulee yhä kansainvälisempää. Ilmastonmuutoksen myötä mahdollisesti lisääntyvät ympäristötuhot aiheuttavat vakuutusyhtiöille kustannuksia. Muutokset yhteiskunnassa, väestörakenteessa ja kuluttajakäyttäytymisessä vaikuttavat finanssialan asiakaskuntaan, henkilöstöön ja palveluihin. Finanssikriisin vaikutukset euroalueen talouteen ja pankkitoimintaan ovat mittavat, koska sääntely muuttui niiden seurauksena.

Finanssiala ry:n koordinoima Finanssialan kyvykkyydet 2020 -tutkimus hahmottaa toimialalla edessä olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön osaamistarpeisiin.

Tutustu tästä tarkemmin Finanssialan kyvykkyydet 2020 -julkaisuun.

Teknologian kehitys

Kehittyvä teknologia muuttaa finanssialaa monin tavoin: yritysten toiminta ja työkalut kehittyvät ja uudenlaiset verkkopalvelut tulevat mahdollisiksi. Perinteisten palveluiden rinnalle tulee luoda uusien teknologiayritysten tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

Palveluiden siirtyminen verkkoon sekä informaatiotulvan käsittelyn kehittyminen mahdollistavat suurten tietomäärien keräämisen ja hyödyntämisen, jolloin asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista saadaan tarkempi kuva. Nämä muutokset aiheuttavat vaatimuksia yritysten tietohallinnolle ja erityisesti tietoturvalle.

Mobiiliteknologia ja mobiliteetti mahdollistavat pankkipalveluiden riippumattomuuden ajasta ja paikasta. Palveluita voidaan tuottaa erilaisissa verkostoissa. Vuorovaikutteisuus ja sosiaalinen media ovat myös osa alan toimintaa. Teknologian ja palveluiden innovaatiot voivat nostaa ja ovat nostaneet jo alalle uusia toimijoita perinteisten finanssitalojen rinnalle.

Verkossa toimivien yritysten määrän kasvaminen edellyttää finanssialan työntekijöiltä ymmärrystä aineettoman liiketoiminnan tarpeista. Uudet IT-alan yritykset tarvitsevat hyvin erilaisia maksuliikkeen, rahoituksen ja vakuuttamisen palveluita kuin esimerkiksi perinteiset teollisuusyritykset.