Sisältö

Sisältö

Kertaus ja sanasto

Kertaus

Säästämisessä varaudutaan yllättäviin rahantarpeisiin tai tuleviin hankintoihin. Sijoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa tavoitteena on sijoituskohteen arvonnousu ja/tai sijoituskohteesta saatavat tuotot. Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Sijoitukset jaetaan halutun riskin ja sijoitusajan mukaan korko- ja osakesijoituksiin. Riskiä voidaan vähentää hajauttamalla.

Talletukset ovat luotettavimpia ja turvallisimpia säästämisen vaihtoehtoja.

Joukkuvelkakirjalainat ovat velkakirjoja, joiden tuotto muodostuu korosta ja mahdollisesta myyntivoitosta tai -tappiosta

Joukkolainoja ovat myös esim. indeksilainat, joiden tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden kehitykseen.

Rahastosijoittamisessa sijoittajien varat yhdessä muodostavat sijoitusrahaston, jota hallinnoi rahastoyhtiö. Eri rahastot sijoittavat erilaisiin sijoituskohteisiin erilaisten painotusten mukaisesti, esim. johonkin indeksiin, alueellisesti tai toimialan mukaan.

Vakuutussäästämisessä asiakas maksaa tietyn kertamaksun tai useita maksuja. Asiakas saa maksuista ja niille kertyneestä tuotoista muodostuvan säästösumman sovittuna ajankohtana.

Eläkesäästämiseen ja muuhun pitkäaikaiseen säästämiseen on erilaisia verotuksella tuettuja ratkaisuja. Osakkeet muodostavat osakeyhtiön oman pääoman. Pörssiyritysten osakkeilla käydään vapaasti kauppaa markkinoilla.

Osakesijoitusten tuotto muodostuu osingoista ja osakkeiden arvonnoususta.

Muita arvopapereita ovat ETF:t, ETC:t sekä erilaiset johdannaiset. Asunnot ja metsät ovat myös yleisiä sijoituskohteita.

 

Sanasto

Hajauttaminen: Hajauttamisella tarkoitetaan sijoittamisessa varojen hajauttamista maantieteellisesti, eri sijoitusinstrumentteihin, eri toimialojen yrityksiin tai varojen hajauttamista ajallisesti.

Kohde-etuus: Kohde-etuudella viitataan arvopaperin arvon ’takana’ olevaan kohteeseen, esimerkiksi osakkeeseen, rahastoon tai vaikkapa korkoon.

Omaisuusluokka: Omaisuusluokilla tarkoitetaan erilaisia sijoitusvaihtoehtoja, kuten osakkeita, raaka-aineita, korkoja sekä vaikkapa kiinteistöjä.

Yhdistelmätuotteet: Pankkien markkinoille tuoma sijoitustuotteiden yhdistelmä

Strukturoitu sijoitustuote: Strukturoitu sijoitustuote on yleensä arvopaperi tai talletus, joka koostuu kahdesta osasta: korko-osasta ja tuotto-osasta.

TyEL: Työntekijän eläkevakuutus

MiFID II- ja MiFIR-direktiivi: Rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi, joka määrittelee mm. sijoituspalveluita tarjoavien yritysten selonottovelvollisuutta.

Likviditeetti/likvidiys: Tilien ja muiden omaisuuslajien likviditeetillä tarkoitetaan sitä, miten helposti ne voidaan muuttaa rahaksi.

Joukkovelkakirjalaina (jvk-laina, joukkolaina): Yrityksen, valtion, kunnan, luottolaitoksen tai yhteisön liikkeelle laskema määräaikainen laina, jolla liikkeellelaskija lainaa rahoja sijoittajilta. Obligaatioksi kutsutaan joukkolainaa, jolla on vakuus.

Kuponkikorko: Jvk-lainasta maksettava korko.

Nimellinen ja efektiivinen korko: Efektiivinen korko saadaan laskemalla, mitä nimelliskoron mukaan maksettava korko tuottaa joukkovelkakirjasta maksettavalle hinnalle eli emissiokurssille.

Indeksilaina: Joukkolaina, jonka tuotto on sidottu kohde-etuuden kehitykseen.

Kapitalisaatiosopimus: Vakuutustuote, jonka tuotto on muun vakuutussäästämisen tapaan laskuperusteista tai sijoitussidonnaista, mutta missä ei ole ketään vakuutettuna.

Sidottu PS-säästäminen (pitkäaikaissäästäminen): PS-säästämislain mukainen verotuettu, eläkeajan toimeentulon turvaamiseen tarkoitettu säästämisen muoto.

Osinko: Yhtiön omistajilleen jakama osuus voitostaan.

Kasvu- ja arvo-osakkeet: Kasvuosakkeiden liikevaihdon kasvu on nopeaa, ja yhtiöt käyttävät varansa osinkojen sijasta investointeihin. Arvo-osakkeiden kurssikehitys on vakaampaa ja niille on ominaista hyvä osinkotuotto.

ETF (Exchange Traded Fund): Pörssinoteerattu indeksiosuusrahasto, jonka kohde-etuutena on jokin indeksi. ETF:t voivat olla myös käänteisiä tai vivutettuja.

ETC (Exchange Tradede Commodity): Raaka-aineen tai hyödykkeen hintakehitystä seuraava ETF:n kaltainen idenksiosuus.

Johdannaiset: Rahoitusinstrumentteja, joiden taloudellinen arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon.

Termiinit ja optiot: Johdannaislajeja. Termiineissä molemmat osapuolet sitoutuvat transaktion toteuttamiseen, kun taas optiossa vain myyjä sitoutuu transaktioon.

Warrantti: Optio, jolla on rajoitettu voimassaoloaika, juoksuaika. Turbowarrantit voivat raueta jo voimassaoloaikanaan kohde-etuuden saavuttaessa tietyn knock-out-tason, mahdollistaen lisätuoton ja –riskin.