Sisältö

Sisältö

Vakuutuksen periaate

Yksityisten ihmisten, perheiden ja yritysten elämään ja toimintaan liittyy aina monenlaisia epävarmuus- ja vaaratekijöitä, joita kutsutaan riskeiksi. Suomalainen yhteiskunta tarjoaa jäsenilleen laajan sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutusten suojaverkon. Nämä lakisääteiset turvajärjestelmät eivät kuitenkaan ole kaiken kattavia. Vakuutusyhtiöillä on tärkeä rooli suomalaisen sosiaaliturvan ylläpidossa ja kehittämisessä, sillä suuri osa sosiaaliturvastamme hoidetaan lakisääteisin vakuutuksin. Lakisääteistä turvaa täydentävän vapaaehtoisen vakuutusturvan tarve ja merkitys kasvaa jatkuvasti.

Vakuuttaminen perustuu "suurten lukujen lakiin": riski voidaan tasata jakamalla se suuren ryhmän kesken, jolloin se ei vaaranna kenenkään maksukykyä. Kaikki vakuutuksenottajat maksavat vakuutusmaksua ja kertyneet varat voidaan käyttää vahinkojen korvaamiseen.

Vakuutukset turvaavat yritysten toimintaa

Vakuutus on yritykselle keino, jolla sattumanvarainen vahinkomeno voidaan muuntaa jatkuvaksi tasaiseksi vuosikustannukseksi (vuosittainen vakuutusmaksu). Vakuutusturva antaa yrityksille mahdollisuuden toimia myös riskialttiilla toimialoilla ja mahdollistaa yrityksen keskeytyksettömän toiminnan eri riskitilanteissa.

Vakuutusmarkkinoiden rakenne ja vakuutusten tarjoajat

Suomen vakuutusmarkkinat ovat keskittyneet kuten muuallakin Pohjoismaissa. Erillisiä yhtiöitä on monta, koska lain mukaan vahinkovakuutusta ja toisaalta henki- ja eläkevakuutusta ei saa harjoittaa samassa yhtiössä. Käytännössä yhtiöt kuitenkin toimivat usein ryhminä. Lisäksi vakuutusyhdistykset tarjoavat vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisten vakuutusten suuri osuus alan koko maksutulosta.

Vakuutusyhtiöt ovat joko keskinäisiä tai osakeyhtiöitä. Samaan ryhmittymään voi kuulua sekä keskinäisiä että osakeyhtiöitä. Työeläkevakuutuksessa keskinäisyys on vallitseva yhtiömuoto. Vahinkovakuutuksessa ja henkivakuutuksessa osakeyhtiöden markkinaosuus on yli 50 %.