Sisältö

Sisältö

Kertaus ja sanasto

Korvaus on asiakkaalle tärkein osa vakuutuksen elinkaarta. Korvausprosessi saattaa pienten vahinkojen kohdalla olla jopa automatisoitu, mutta usein vakuutustapahtuma tarvitsee lisäselvitystä.

Vakuutustapahtuman käsittely alkaa asiakkaan toimitettua vakuutusyhtiölle tiedon korvaustapahtumasta. Tapahtumat yksilöidään antamalla niille vahinkotunnus.
Korvauksenhakijan tulee liittää hakemukseensa selvitys vahinkotapahtumasta, mutta tarvittaessa lisäselvityksiä voidaan pyytää eri tahoilta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkastaa vahingoittunut kohde, jolloin voidaan selvittää vahingon syytä ja laajuutta.

Omaisuusvahingoissa korvauksen määrä voi pohjautua esim. jälleenhankinta-arvoon. Henkilövahingoissa korvauksena voidaan maksaa hoitokuluja, immateriaalikorvauksia ja ansionmenetykseen liittyviä korvauksia riippuen vakuutuslajista ja sovitusta vakuutusturvasta. Ajoneuvovahingoissa korvauksen perusteena voivat olla esim. ajoneuvon korjauskulut.

Vakuutetun oma tuottamus, väärät tiedot vahingosta tai suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen voivat alentaa korvausta. Yleensä korvausta alentavat ainakin omavastuu sekä ikävähennykset.

Korvauspäätökseen tulee liittää muutoksenhakua koskevat ohjeet. Korvausta koskeva riita voidaan antaa tuomioistuimien sijaan Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Liikennevahinkojen korvausasioita käsittelee Liikennevahinkolautakunta.

Neuvontaa ja opastusta korvausasioissa tarjoaa FINE.

 

Tässä osiossa paneuduit korvauspalveluun. Sait tietoa muun muassa vakuutustapahtumasta ilmoittamisesta ja korvauskäsittelystä. Samoin opit, mitä velvollisuuksia korvauksen hakijalla on ja miten hän voi halutessaan hakea muutosta korvauspäätökseen.

Seuraavassa osiossa saat tietoa eläkevakuuttamiseen liittyvistä perusasioista, kuten työeläkejärjestelmästä, työeläkelaista ja vapaaehtoisista eläkkeistä.

- Korvaustoiminnan periaatteet: Lainsäädännön ja hyvän vakuutustavan asettamiin vaatimuksiin pohjautuvat periaatteet, joita tulee toteuttaa vapaaehtoisten vakuutusten korvaustoiminnassa.

- Jälleenhankinta-arvo: Rahamäärä, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintaan.

- Omavastuu: Vakuutuksenottajan korvattavaksi jäävä vakuutussopimuksessa sovittu määrä. Omavastuu voi olla kiinteä summa tai % -osuus.

- Vakuutuslautakunta: Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) yhteydessä toimiva lautakunta, jonka tehtävänä on käsitellä lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä.

- Kuluttajariitalautakunta: Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä erimielisyyksiä ratkova lautakunta, joka käsittelee myös kuluttajien hankkimiin vakuutuksiin liittyviä tapauksia.

- Liikennevahinkolautakunta: Lakisääteinen lautakunta, joka antaa lausuntoja ja soveltamissuosituksia. Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö on velvollinen pyytämään lausunnon Liikennevahinkolautakunnalta.