Sisältö

Sisältö

Massadata ja data-analytiikka

Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä tavoitteista tietojärjestelmien keskuudessa on päivittää ne big datan tarpeisiin. Nykyään tiedonkeruun järjestelmät ovat vanhanaikaisia ja suunniteltu pelkästään keräämään dataa, mutta ei analysoimaan sitä. Tulevaisuuden avainsanana onkin liiketoimintatiedonhallinta, joka tarkoittaa datan tietoista keräämistä ja analysoimista, jonka pohjalta tehdään valintoja päätöksenteon tueksi. Tulevaisuuden haasteena kuitenkin on infoähky eli liian suuri tiedonmäärä, joka ei ole tarpeellista organisaatiolle.

Massadata

Master data tarkoittaa yrityksen dataa, joka luodaan strukturoidusti asiakkaista, tuotteista yms. Tällä datalla on strategista arvoa organisaatiolle.

Transaktiodata tarkoittaa yrityksen dataa, joka syntyy liiketoiminta-prosessissa, kuten ostot ja tilaukset sekä niistä saatavat datamäärät.

Yhtenä merkittävänä datalajina tulevaisuudessa tulee olemaan big data, joka tarkoittaa ihmisen ja koneiden luomaa dataa webistä, sosiaalisesta mediasta, sensoreista yms. Haasteena tulee olemaan datan etsintä ja tallentaminen sekä analysoiminen.

Finanssialalla vaihtelua big datan keräämisessä tuo tulevaisuuden uusi sääntely, jonka vaihtelevuus on verrattain suurta alalla. Sääntely voi aiheuttaa alalla paljon harmaita hiuksia mutta voi mahdollistaa uusia tiedonkeruukanavia. Finanssialalla kerätään jo tänä päivänä paljon dataa liikeriskeistä, tuoteriskeistä, rahoituksesta yms. Datan avulla tulevaisuudessa organisaatiot voivat kehittää ja kerätä tietoa niin liiketoiminnastaan kun asiakkaistaan.